22 mar 2013 avser skatt på årets resultat och 1073 073 kr avser värdering av latent skattefordran pga. ändrad skattesats. Styrelsens bedömning är att den 

2872

Om en tidigare tillfälligt anställd som avses i artikel 2 a, celler d avlider och denne har lämnat tjänsten före 60 års ålder och begärt att få utbetalningen av sin avgångspension uppskjuten till den första dagen i kalendermånaden efter den månad då han fyller 60 år, skall de barn som betraktas som underhållsberättigade enligt artikel 2 i bilaga VII till

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud latent skatteskuld deferred tax liability Det har gjorts en omräkning av latent skattefordran med anledning av ny nya framtida skattesatser vilket medför en minskning av fordran. Väsentliga händelser under första nio månaderna 2018 Utöver vad som redovisas för det tredje kvartalet har följande händelser rapporterats: Latent skattefordran på förlustavdrag har påverkat resultatet positivt med 2 076 tSEK. Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång Rootfruit har utökat samarbetet med ICA genom nytt centralt avtal för 4 smaker i serien "Gårdschips 150g". Serien har tidigare funnits hos en del ICA handlare men då genom direktförsäljande kanaler.

Latent skattefordran

  1. Öppettider ängelholm hm
  2. Niklas jonsson almi nord

258313. Skattefordran. 2467175. 1277 800. Latent skattcfordran.

skatteskuld samt deras förändring i koncernresultaträkningen uppdelad i förändring i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat. (30.12.2015/ 1620).

b) Uppskjuten skatt hänförlig till koncernmässiga justeringar tas upp till det eventuella skatteeffekt bokföras som en uppskjuten skattefordran. Tillämpningen av IAS 12 Inkomstskatter när det gäller uppskjuten skattefordran till följd av outnyttjade underskottsavdrag. Utöver dessa  Avgår immteriella tillgångar. -67 078.

Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder).

Temporära skillnader  Uppskjuten skatteskuld, 19, 9 742, 9 320. Övriga avsättningar, 22, 5 825, 5 825. 15 567, 15 145.

Skatten som företagen ska presentera i årsredovisningen kan följaktligen antingen vara den skatt som betalas in till skattemyndigheten under aktuell period, betald skatt, eller utgöras av den betalda skatten plus den latenta skatten. 10 december, 2018. Nya skatteregler för företagssektorn innebär bland annat sänkt bolagsskatt. Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Det kan handla om varulagersvärdering, osäkra kundfordringar, latent skattefordran, värdering av dotterbolagsinnehav eller kanske avsättningar.
Etos logos och patos

Latent skattefordran

Efter påpekande från bolagets revisor har därför följande ändringar gjorts i jämförelse med den tidigare publicerade bokslutskommunikén: redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernrnässig positiv eller negativ goodwill. Ej heller beaktas latent skattefordran på upparbetade eller förvärvade underskottsavdrag. Internvinster inom koncernen elimineras i sin … En latent skattefordran kan även uppkomma i samband med förlust. Skatten som företagen ska presentera i årsredovisningen kan följaktligen antingen vara den skatt som betalas in till skattemyndigheten under aktuell period, betald skatt, eller utgöras av den betalda skatten plus den latenta … Det kan således, oaktat spärr regeln i p.

Kvalitet: Utmärkt. Referens: IATE  I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
Imc normal femme

Latent skattefordran stor plastlåda förvaring
avstånd inom stockholm
universitets kurser pa distans
brandskyddsansvar
bostad student umeå
cell physiology unlv
jon stevenson cardiologist

Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och inventarier, 0 

För NFO Drives del innebär det framförallt att man skall redovisa latent skattefordran på ett annat sätt än tidigare. Efter påpekande från bolagets revisor har därför följande ändringar gjorts i jämförelse med den tidigare publicerade bokslutskommunikén: redovisas som latent skattefordran respektive latent skatteskuld. Dock beaktas ej latent skatt på koncernrnässig positiv eller negativ goodwill. Ej heller beaktas latent skattefordran på upparbetade eller förvärvade underskottsavdrag. Internvinster inom koncernen elimineras i sin … En latent skattefordran kan även uppkomma i samband med förlust.